தொநாய் தொநாய் | பாபா பாட்டு | தமிழ்

தொநாய் தொநாய் தொநாய் தொநாய் தொநாய் தொநாய்தொநாய் இங்கே-வா-நி கீல-உக்காரு கொஜ்ஜம்-குனிஜுக்கொநாமுதுக-பிடிச்சி மேல-உக்காரேன் யானை-செஜ்ஜிக்கொ அப்பாஇங்கே-வா-நி கீல-உக்காரு கொஜ்ஜம்-குனிஜுக்கொநாமுதுக-பிடிச்சி மேல-உக்காரேன் யானை-செஜ்ஜிக்கொ தொநாய் தொநாய் தொநாய் தொநாய் தொநாய்...