தொநாய் தொநாய் | பாபா பாட்டு | தமிழ்

தொநாய் தொநாய் தொநாய் தொநாய் தொநாய் தொநாய்தொநாய் இங்கே-வா-நி கீல-உக்காரு கொஜ்ஜம்-குனிஜுக்கொநாமுதுக-பிடிச்சி மேல-உக்காரேன் யானை-செஜ்ஜிக்கொ அப்பாஇங்கே-வா-நி கீல-உக்காரு கொஜ்ஜம்-குனிஜுக்கொநாமுதுக-பிடிச்சி மேல-உக்காரேன் யானை-செஜ்ஜிக்கொ தொநாய் தொநாய் தொநாய் தொநாய் தொநாய்...
Homemade Potato Smiley Recipe| Emoji Fries

Homemade Potato Smiley Recipe| Emoji Fries

Here is the homemade potato smiley recipe details with easy tips and this will help you to save the smiley family along with your kids while playing. Let us make these emoji fries and enjoy the evening with your kids as this is one of the famous kid’s snack...
Mix Vegetable Samosa Recipe | How to Make Mix Veg Samosa

Mix Vegetable Samosa Recipe | How to Make Mix Veg Samosa

This video will explain how to make mix vegetable samosa recipe at home at ease! Watch my video and get useful tips to prepare mix veg samosa that is yummy and delicious. Index – Content details: Step by Step description Step by Step procedure with picture...
Gobi Manchurian | Hot & Spicy Gobi Manchurian

Gobi Manchurian | Hot & Spicy Gobi Manchurian

This video will detail the cooking procedure of hotel-style Gobi Manchurian at home. Watch my video and prepare delicious restaurant-style Gobi Manchurian at home and surprise your family this weekend. Index – Content details: Step by Step description Step by...
CHEEZE BALL | CHEESE BUSTER BALL | CHEESE BALL

CHEEZE BALL | CHEESE BUSTER BALL | CHEESE BALL

In this video, I have explained how to do kids special cheese balls at home. Try out this weekend and comment us your experience.  Here are some additional recommendation for your quick reference; 👉Easy Snacks...